Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Trakya Üniversitesi, Sağlık Teknikeri pozisyonu için sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Açıklama içerisinde başvuru şartlarını ve diğer bilgileri görebilirsiniz.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak olup yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Trakya Üniversitesi Personel Alımı Şartları

Sağlık Teknikeri 2 Anestezi Programı önllsans mezunu olmak, belgelendirmek kaydıyla alanında en az İki yıl çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri 1 Sağlık alanı ile İlgili önllsans mezunu olmak, belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl taş kırma ünitesinde çalışmış olmak.

Büro Personeli 1 Lisans mezunu olmak, stok kontrol ve depolama konusunda en az İki yıl çalışmış olmak.

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu İçin Aranılan Şartlar

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Taksirti suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sıriannı açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4- 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı İle engelli bulunmamak.

5- Erkek adaylann askerlikle İlişkisi bulunmaması.

6- Son 1 (bir) yıl İçerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi İçerisinde Bakanlar Kurulu karan İle belirlenen İstisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemlş olmak.

7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Adaylann bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün İçerisinde;

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi,

3- Lisans mezunlan İçin 2012 KPSSP3, Önllsans mezunları İçin 2012 KPSSP93 puanını gösteren belge,

4- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler,

5- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmalan gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylann isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki üç İş günü İçerisinde www.trakya.edu.tr adresinde İlan edilecektir. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu İlan tebliğ mahiyetinde olacağından aynca tebligat yapılmayacaktır. Alınmaya hak kazanan adaylar 15 gün İçerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde İstenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.