PMYO Mülakat Soruları

PMYO MÜLAKAT SORULARI

Her yıl yapılan Polis Meslek Yüksek Okulu sınavlarında sorulan PMYO mülakat soruları ile ilgili sizlerle bu yazıyı paylaşmak istedik.

Pmyo mülakat soruları ve cevapları ve pmyo sözlü mülakat soruları genel olarak belirli bir şablonda ilerlese de, sizin gireceğimiz polis mülakatında farklı sorulara denk gelmeniz de olası.

( Dilerseniz daha sonra buraya tıklayarak Pmyo Mülakat Videolarına da göz atabilirsiniz.)

Ancak genel mantık ve işleyişini görmeniz açısından sizler için derlemiş olduğumuz pmyo mülakat soruları ve cevapları sizlere mutlaka fayda sağlayacaktır diye düşünüyoruz.

pmyo-polislik-mulakat-sorulari

PMYO Polislik Mülakat Soruları ve Cevapları

 • Hukukun üstünlüğü ilkesini açıklayınız. 

Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletin içindeki tüm mekanizmalar önceden konmuş bazı kurallar ve kanunlar çerçevesinde hareket eder. Kimsenin anayasının ve diğer yasaların önceden tespit ettiği görev ve yetkileri aşma yetkisi yoktur. 

 • “Muasır  Medeniyet” sözü ile ne kastedilmek istenmektedir, açıklayınız. 

Muasır medeniyet, teknoloji, bilim, sanat ve ekonomi alanlarındaki gelişmeleri yakalamak, adapte etmek ama bunları yaparken de kendi gelenek, kültür ve inançlarımızı yitirmemektir. Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye’yi her alanda bahsedilen her alanda ilerletmek ile ülkemiz Atatürk’ün de bahsetmiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaktır. 

 • Demokrasi denince ne anlıyorsunuz? 

Demokrasi bir yönetim biçimidir ve tüm vatandaşların yönetimde eşit haklara sahip olması demektir. Günümüzde demokrasinin uygulanma biçimi,dolaylı demokrasi şeklindedir. Yani halk seçtiği temsilcilerle yönetimde söz sahibi olurlar. 

 • Demokratik bir toplumda polisin yeri nedir?

Demokratik düzende insanlar temel hak ve hürriyetlere sahiptir ve bunlara dokunulamaz. Bu dokunulmazlığın bozulmaması ve sürekliliğin sağlanması için ise bir teşkilat gereklidir ve bu teşkilat “Polis  Teşkilatı”dır.

 • Avrupa Birliği hakkında bilgi veriniz.

 1992 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. Yaklaşık 500 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği, dünya ülkelerinin GSYİH’ya (nominal) göre sıralanışında nominal gayrisafi yurtiçi hasılasının %30’luk bölümünü oluşturur. Avrupa Birliği, tüm üye ülkeleri bağlayan standart yasalar aracılığıyla, insan, eşya, hizmet ve sermaye dolaşımı özgürlüklerini kapsayan bir ortak pazar (tek pazar) geliştirmiştir. Avrupa Birliği yirmi yedi bağımsız devletten oluşur. Bunlar üye devletler olarak bilinen Almanya, Avusturya,Birleşik Krallık, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,  Estonya,  Finlandiya,  Fransa,  Kıbrıs, Hollanda,  İrlanda,  İspanya,  İsveç,  İtalya,  Letonya,  Litvanya,  Lüksemburg,  Macaristan,  Malta,  Polonya, Portekiz,  Romanya,  Slovakya,  Slovenya  ve Yunanistan’dır. Birliğe katılmayı bekleyen 5 aday ülke vardır bunlar:  Hırvatistan,  İzlanda,  Makedonya Cumhuriyeti, Karadağve Türkiye’dir. AB’yi kuran 6 ülke: Fransa, İtalya, Lüksemburg, Belçika, Almanya ve Hollanda ( FİLBAH )

 • İnsan Hakları kavramını açıklar mısınız? 

Dil, din, ırk ayrımı gözetmeksiniz bütün insanları yararlanabileceği temel hak ve hürriyetler insan haklarını oluşturur. Bütün insanların yalnızca insan oldukları için sahip oldukları haklardır. Temelinde insanın değerli bir varlık olduğu anlayışı yatar.İnsan hakları hem anayasa hem hukuk kavramıdır. Bütün insanlar hürriyet, haysiyet ve haklar bakımından eşit haklara sahiptirler. 

 • Bir ülkenin kalkınmasında eğitimin rolü nedir?

Eğitim kişilerin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla, eğitimin amaçlarına uygun ve kasıtlı olarak istenilen yönde değişme meydana getirme sürecine eğitim denir. Eğitim bir süreçtir. Eğitim yaşam boyunca süren bir süreçtir. Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantısı esastır. Eğitim seviyesi arttıkça toplumdaki suçlıluk oranı düşer ve gelişmişlik düzeyi artar.

 • Kuvvetler ayrılığı ilkesini açıklayınız.

Yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olması anlamına gelir. Demokratik düzenlerde devlet yönetimini düzenleyen bir unsurdur. Her birim üzerine güç kullanımı konusunda sınırlama getirmektedir.kuvvetler ayrışığı ilkesinde en önemli olan unsur yargının bağımsızlığıdır. Yargı bağımsız olduğu durumlarda ancak yasama ve yürütme denetlenebilir. Yasama tarafından koyulan yasaların da usulüne uygun uygulanıp uygulanmadığının kontrolü de yürütme tarafından yapılmaktadır.

 • İlk yardım nedir ve ülkemizde ilk yardım ile ilgili yaşanan sorunlar nelerdir?

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumda,sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar,hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla,ilaçsız olarak yapılan uygulamalara ilkyardım denir. Ülkemizde yaşanan en büğyük sorun, ilk yardım eğitimi almamış bu konuda bilinçli olmayan insanların ilk yardım yapmaya çalışması ve düzgün bir şekilde ilk yardım yapılarak kurtarılabilecek bir hasta, bilinçsizce yaplan bir ilk yardımla hayatını kaybetme olasılığının doğmasına sebep olabilmektedir.

 • Başarıyı nasıl tanımlarsınız?

Başarı, bir işten elde edilen yararlı sonuçtur. Bir işte ya da bir konuda bir insanın sahip olduğu yetenek ve kaynaklarla gelebileceği en iyi noktadır. Eğer elinizdeki kaynak ve mevcut yeteneklerinizle ulaşmak istediğiniz noktaya gelebiliyorsanız başarılısınız demektir.

 • Başarıda takım çalışmasının önemini belirtiniz. 

İş hayatımızda ve özel hayatımızdasürekli takım çalışması halindeyiz. Takım çalışması günümüzde en çok aranan özellik olmaya başladı. Bir takımın ortak çalışması için amaçlarını çok iyi bilmeleri gerekir. Grubun hedefi takım çalışmasında başarının en önemli etkenlerinden biridir. Takımdaki elemanların herbirinin sahip olduğu nitelik, nicelik ve kabiliyetler bireysel yapılacak bir çalışmanın daha etkin ve çabuk ve daha verimli bir halde takım olarak yapılmasını sağlar. 

 • Takım sporları ve bireysel olarak yapılan sporlara örnekler veriniz. 

Futbol, basktebol, voleybol gibi oyunlar takım oyunlarıdır. Bu oyunlarda takım içindeki bireylerin tek tek başarısı ya da kabiliyeti değil, takım elemanlarının birbiri ile uyumlu, koordineli çalışması önemlidir. Başarı ancak bu şekilde elde edilebilir. Bireysel sporlara da örnek olarak yüzme, güreş, atletizm ve tenis verilebilir. Bu tarz sporlarda ise kişilerin bireysel yetkinlikleri önemlidir ve başarılı olabilmek için bireysel beceri ve çaba ön plana çıkmalıdır. 

 • İnternetin fayda ve zararlarını sayınız. 

İnternet günüzmüzde en çok kullanılan iletişim aracı ve bilgi kaynağı haline gelmiştir. Günlük yaşantımızı kolaylaştırmanın yanı sıra bilgi edinmek te internet sayesinde kolay bir hal almıştır.  Bunun yanında çocukların ve gençlerin bilinçsiz kullanımı sonucu yanlış yönlendirilmelere, suça teşvik edilmelerine sebep olabilmektedir. 

 • Empati nedir? 

Empati veya eşduyum, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılır.  

 • Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belli olur ne demektir?

Bir işin ya da bir olayın gidişatından nasıl sonuçlanacağı anlaşılabilmektedir. Ya da bir insanın mevcut davranışlarından ileride yada bir olay üzerinde nasıl davranacağı kolaylıkla anlaşılabilmektedir.

 • Araba devrilince yol gösteren çok olur sözü ile ne anlatılmak istenmektedir. Kısaca açıklayınız. 

İnsanların başına kötü bir şey gelince ya da aksilikkler yaşanınca yol gösteren, akıl veren bir sürü kişi çıkar. Önemli olan insanların başına kötü şeyler gelmeden, olaylar yoldan çıkmadan bir şeyler yapmaki akıl vermek, çözüm yolları sunmaktır. 

 • Öfkeyle kalkan zararla oturur sözünü kısaca açıklayınız. 

İnsanlar sinirlendiği zaman davranışlarını kontrol edememeye başlar, yaptığı hareketlerin ne kadar yanlış sonuçlar doğuracağının farkına varamaz ve sağlıklı düşünemez. Bunun sonucunda da yaptığı davranışlardan yine kendisi zarar görür. 

 • Otuz iki dişten çıkan otuz iki mahalleye yayılır sözünü açıklayınız.

Bir sır bir kere ağızdan çıktı mı bir şekilde başkaları tarafından duyulur. İçimizde saklı olan bir şeyi dışarı döktüğümüz zaman artık o sır olmaktan çıkar. Ağızdan çıkan söz herkesin malı olur, başkalarının ağzına geçer ve bu şekilde yayılır. 

 •  Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır sözünü açıklayınız. 

Dünyada kendisine yapılan iyiliğin kıymetini bilmeyen bir sürü insan olduğu gibi kendilerine yapılan iyilikleri unutmayan insanlar da vardır. Yapılan iyilik belki çok büyük değildir ama yapılan insan için bu çok önemlidir ve kırk yıl boyunca aklından çıkmaz. 

 • Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır ile ne demek istenmektedir. 

Kötülük içermeyen, tatlıi hoş, güzel sözler insanı etkiler ve hoşuna gider,bu sözler en zor kişileri bile ikna edebilir. İnsan ilişkilerinde iyi ve güzel konnuşmak çok önemlidir. Bazı insanlar çok inatçı ve kötü niyetli olabilir. Böyle insanlara karşı bile hoş sözler sarfetmek, güzel, yüreği okşayan cümleler kurmak onları yola getirmeye yardımcı olabilir. İnatçı kişileri daha çok inatlaşarak, zor kullanarak yola getirmek yerine onları güzel sözlerle ikna etmek daha kolaydır. 

Dilerseniz buraya tıklayarak Pmyo Mülakat Videolarına da göz atabilirsiniz.