Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı kadrolarına alım yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) sınav yapılacak. 

Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı sınavı için gereken tüm bilgileri burada görebilirsiniz.

 

Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Başvuru Şartları 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. İlahiyat Fakültesi mezunları için 2012 veya 2013 Lisans (A) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP-1,KPSSP-2, KPSSP-3, KPSSP-4, KPSSP-5, KPSSP-6, KPSSP-7, KPSSP-8 puan türlerinin birinden en az elli (50) puan almış olmak.

– Diyanet İşleri Uzman yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar bir daha bu sınava katılamazlar.

 

Başvuru ve Sınav Detayları 

a) Başvuru İşlemleri

1. Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar İl Müftülüklerine 18/11/2013 – 02/12/2013 tarihleri mesai günleri 08:30-16:30 saatleri arasında istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

2. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

3. Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

4. Başvuru kayıt işleminden sonra, “Aday Başvuru Belgesi” müracaatı gerçekleştiren görevli personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir.

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 02/12/2013 (saat: 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

b) Sınav İşlemleri

1. Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

3. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

4. Adaylar, Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezinde/merkezlerinde yazılı ve sözlü sınava alınacaklardır.

5. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

6. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar sınavda “başarısız” sayılacaktır.

7. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

8. Adaylar; yazılı ve sözlü sınav için “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini

(https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

YAZILI SINAV

1. 2012 veya 2013 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınav sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır.

2. Yazılı sınav, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

3. Sınavda hatalı soru çıkması durumunda adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

4. Adaylar yazılı sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Sınavın yazılı aşaması, Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek sınav merkezinde/merkezlerinde 15/12/2013 tarihinde yapılacaktır.

6. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. 

Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav ve Mülakatları

1. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yerleri, yazılı sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

2. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) puan ve üzerinde not almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. 

c) Atama İşlemleri

1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Puanların eşitliği halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana, bu puanın eşit olması halinde sözlü sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.

3. İlan edilen kadrolarda yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması halinde bu kadrolara puan başarı sırasına göre yedek listedeki adaylardan atama yapılabilecektir.

4. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. 

d) Diğer Hususlar

1. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

4. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini nsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, sınav ve değerlendirme komisyonunca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Sınav Konuları 

1. Yazılı Sınav Konuları

a) Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi, (80 puan)

b) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı. (20 puan)

2. Sözlü Sınav Konuları

a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (60 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e) Genel yetenek ve genel kültürü. (10 puan) 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olduğunu gösterir tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3. KPSS sonuç belgesi,

4. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,

NOT:

1. Adayların başvuru için gerekli belgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştiren personele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2. Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

3. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *